Vilkår og Betingelser

Vilkår for kjøp

Nina Skjemstad, gjør det enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

Kortbetaling

Vi aksepterer Visa, American Express og MasterCard gjennom vår samarbeidspartner Stripe og/eller Nina Skjemstad. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt. Dersom avtalte beløp/trekk ikke blir autorisert og betaling uteblir, vil det bli opprettet en faktura. Du kan betale sikkert via Paypal og VIPPS.

Delbetaling og avdragsordning

Et kjøp som gjøres med en avdragsordning, enten skriftlig eller muntlig, er å anse som bindende og skal betales inn i sin helhet innen fristens utløp. Dersom avdrag ikke blir betalt inn innen avtalt tid vil utestående beløp sendes videre til fakturering og inkasso.

Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Angrefrist for forbrukere og kurs med angrefrist annonsert
På kurs som annonseres med 14 dagers åpent kjøp (angrerett) gjelder denne angreretten fra kjøpsdato, med mindre vi har annonsert at vi gir 14 dagers angrefrist fra kursets startdato. Ønsker du å benytte angrefristen må du gi oss tilbakemelding innen angrefristen utløper. Vi betaler deg tilbake pengene dine innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Annen angrefrist kan gjelde dersom dette spesifiseres. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger ikke bli tilbakebetalt.

Vi gjør oppmerksom på at Angrefristloven kun gjelder for forbrukere, og ikke en person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.  

Angrefrist for bedriftskunder: Kurs, foredrag og workshops
Våre medlemstjenester, mentorprogram, kurs og foredrag som selges til bedriftsmarkedet, har ikke angrefrist med mindre dette har blitt opplyst av selger eller informasjon om angrefrist er gitt under kjøpsprosessen/på kjøpssiden. Eventuell angrefrist vil kun gjelde i henhold til de betingelser som er gitt på kjøpssiden eller i kjøpsprosessen.

Garantier
Eventuelle garantier som er gitt i forbindelse med kjøp av produktet, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles og at det gis skriftlig beskjed til oss senest innen garantien utløper. Ønsker du å benytte deg av eventuell avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen. Ved bruk av garantien blir all tilgang til kursportalen og tilhørende tjenester stoppet som følge av tilbakebetalt kursbeløp.

Opphavsrett

Opphavsrett © tilfaller Nina Skjemstad og dets respektive partnere. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Nina Skjemstad sine nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av portalens innhold

Du kjøper tilgang til kursportalens innhold så lenge du er abonnent. Nina Skjemstads produkter og innhold i portalen er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk. Innholdet kan ikke deles videre eller vises til andre. 

Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Nina Skjemstad. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det. 

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes. Du kan laste ned pdf-filer som er gitt i portalen for personlig bruk. 

Nina Skjemstad tilbyr medlemsportal. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk i den private medlemsportalen. 

Konfidensialitet

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar i medlemsportalen eller den lukkede facebookgruppen: Ninas univers. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i å respektere de samme rettighetene til deltakere og representanter for Nina Skjemstad og ansatte hos dets partnere.

Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre videoer og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller Nina Skjemstad holdes strengt konfidensielt. 

Sikkerhet & Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Nina Skjemstad garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice på nina@inspiravisjon.no.

Ansvarsbegrensing

Nina Skjemstad og våre partnere fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, medlemsportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra abonnementet i portalen. Vi tilbyr ingen garantier om inntekter eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, forretningssans, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen. 

Avlysing og utsettelse

Nina Skjemstad forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette medlemsportalen eller deling av nytt innhold som følge av årsaker som er utenfor Nina Skjemstads kontroll.

Ved kurs:. Ved utsettelse fra Nina Skjemstads initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte, dets partnere og partneres ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og Nina Skjemstad, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, sosiale medier, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet. 

Avtalen

Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Nina Skjemstad kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten. 

Varsel

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur

Er Nina Skjemstad eller dets partnere forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, alvorlig sykdom, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Nina Skjemstad fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der Nina Skjemstad refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

E-post: nina@inspiravisjon.no
Adresse: Inspira visjon AS, Falkenborgvegen 9, 7044 Trondheim
Org.nr: 913 054 253

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.